วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

JOB DESCRIPTION

แบบแสดงลักษณะงาน (JOB DESCRIPTION)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

ชื่อ-สกุล นายมรกต  ตาซื่อ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งบริหาร - ระดับ 
สังกัดงาน งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ฝ่าย แผนงานและประเมินผล เลขที่ จ.18 - วันที่บรรจุ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 • ปฏิบัติงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ยากพอควร โดยมีคู่มือหรือแนวปฏิบัติหรือคำสั่งอย่างกว้างๆ และอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จำเป็น และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น ทำหน้าที่ในการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ใช้ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล เขียนชุดคำสั่ง ตามข้อกำหนดของระบบงานที่ได้วางแผนไว้แล้ว ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
 1. มีความรู้ความสามารถในงานวิทยาการคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ดังนี้
  • ระบบปฏิบัติการ windows, Linux, MySQL, การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP หรือภาษาอื่นๆ
  • การดูแลระบบเครือข่าย (LAN)
 2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบการจ้างลูกจ้างชั่วคราวและกฎหมายสิทธิประกันสังคม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอรเนตอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
 4. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 5. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
งานที่มอบหมาย
 1. งานบริหารจัดการ
  • หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ดำเนินงาน/ควบคุมกำกับ ตามแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ และแผนงานอื่นๆ ของศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ดูแลรับผิดชอบ ติดตามผลดำเนินงาน เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับงานพัฒนาคอมพิวเตอร์ และงานคุณภาพของโรงพยาบาล
  • ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 2. งานบริการศูนย์คอมพิวเตอร์
  • ดูแล/ติดตั้ง/บำรุงรักษา ระบบ Server และระบบเครือข่ายในโรงพยาบาล
  • ดูแล/ติดตั้ง /ฝึกอบรมการใช้งาน HOSxP และโปรแกรมอื่นๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล
  • ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุคอมพิวเตอร์
 3. งานพัฒนา Software/รายงาน ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
 4. ดูแลรักษา และสำรองข้อมูลสำคัญของโรงพยาบาล
 5. ดูแล/ติดตั้ง จัดคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับออกหน่วยคลินิกพิเศษ
งานโสตทัศนูปกรณ์
 1. จัดทำงานนำเสนอ power point ,งานมัลติมีเดีย ต่างๆ
 2. ดูแล/ติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมต่าง ให้พร้อมใช้งาน
งานพัฒนาคุณภาพ
 1. ดูแลรับผิดชอบงาน 5 ส ของหน่วยงาน โดยมีพื้นที่รับผิดชอบดังนี
  • ห้อง Server
  • คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 2. ดูแลรับผิดชอบงานสารสนเทศของหน่วยงาน และของโรงพยาบาล
 3. ดูแลรับผิดชอบงานจัดเก็บส่งข้อมูลตัวชี้วัดส่วนบุคคล
 4. ดูแลรับผิดชอบงานจัดเก็บส่งข้อมูลตัวชี้วัดของหน่วยงาน
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 1. คณะกรรมการสารสนเทศ (IM)
 2. ผู้ดูและระบบโปรแกรมงานพัสดุ


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. ระดับการศึกษา - ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอร์
 2. ประสบการณ์ -
 3. ความสามารถพิเศษ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น