วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ศูนย์คอมพิวเตอร์


ศูนย์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ

         
จัด ตั้งเมื่อปี 2545 เพื่อเป็นหน่วยงานในการให่้บริการคอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบเครือข่าย Internetและ Intranetของโรงพยาบาล รวมไปถึงการให้บริการสารสนเทศให้กับหน่วยงานต่างๆ   การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล และหน่วยงาน


:: หน้าที่และเป้าหมาย
 • เป็นหน่วยงานสนับสนุน ที่ตั้งขึ้นโดยมีหน้าที่ดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและทัศนูปกรณ์ เพื่อสนับสนุนงานบริการ งานบริหาร โดยมีเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานในโรงพยาบาลทั้งด้าน Software,Hardware และระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
:: ขอบเขตการให้บริการ
 • ศักยภาพ ข้อจำกัด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. จันทร์-ศุกร์ วันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการมีเวร ON CALL ให้บริการตลอด 24 ชม.
:: ด้านงานบริหารจัดการ
 1. รับผิดชอบการพัฒนาและจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศของโรงพยาบาล จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ ด้านเทคโนโลยีของโรงพยาบาล
 2. ดูแลรับผิดชอบระบบฐานข้อมูล HOSxP 
 3. ดูแลรับผิดชอบระบบ Internet และ ระบบเครือข่ายภายในโรงพยาบาล
 4. วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลให้หน่วยงาน จัดทำรายงานประจำเดือน/ปี
 5. ดูแลรับผิดชอบระบบฐานข้อมูล PUDSADU 
 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
:: งานบริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ดูแลบำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้พร้อมใช้งาน
 2. บริการติดตั้งโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ซ่อม บำรุงรักษา คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ชำรุด 
 3. ดูแลและบริการ สื่อประชาสัมพันธ์ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ และการจัดห้องประชุม
 4. สำรองข้อมูลที่สำคัญภายในโรงพยาบาล
 5. วิเคราะห์ระบบและพัฒนาซอฟแวร์เพื่อใช้งานให้แก่หน่วยงานในโรงพยาบาล
 6. ดูแล บริหาร website ของโรงพยาบาล คือ www.weingsrahosp.com
 7. ให้คำปรึกษาการใช้งานให้กับบุคลากรในโรงพยาบาล 
 8. สำรองวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อสำรองจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ
 9. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
:: งานพัฒนาคุณภาพศูนย์คอมพิวเตอร์
 • พัฒนางานศูนย์คอมพิวเตอร์สู่การรับรองคุณภาพ
 • กำหนดและพัฒนางานศูนย์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 • วิเคราะห์จัดอัตรากำลังให้เหมาะสมกับงาน
 • กำหนด Competency เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น